چاه‌ آسانسور

 آساتل تولیدکننده تلفن اضطراری آسانسور

 5 - 1       كليات‌ :

 5 - 1 - 1مقررات‌ اين‌ بند مربوط‌ به‌ چاههاي‌ است‌ كه‌ داراي‌ يك‌ يا چند كابين‌ آسانسور ،مي‌باشند.

 

 5 - 1 - 2وزنة‌ تعادل‌ و كابين‌ آسانسور بايد در يك‌ چاه‌ جاي‌ گيرند.

 

 5 - 2       پوشش‌ چاه‌:

 

 5 - 2 - 1هر چاه‌ بايد داراي‌ ديواره‌هاي‌ بدون‌ روزنه‌ و كف‌ و سقف‌ باشد.

 تنها جاه‌هاي‌ باز مجاز ،عبارتند از :

                الف‌ -  محل‌ نصب‌ درهاي‌ طبقات‌

                ب‌  -  محل‌ نصب‌ درهاي‌ بازرسي‌ و اضطراري‌ چاه‌ و دريچه‌ هاي‌ بازديد .

                پ‌  -  دريچه‌ هاي‌ خروج‌ گاز  و دود در هنگام‌ آتش‌ سوزي‌

                ت‌  -  دريچه‌ هاي‌ تهويه‌

                ث‌  -  سوراخهاي‌ باز دائمي‌ بين‌ چاه‌ و موتور خانه‌ يا اطاقهاي‌ فلكه‌ .

 

حالت‌ خاص‌  :چنانچه‌ در مواقع‌ آتش‌ سوزي‌ در ساختمان‌ ، چاه‌ آسانسور نقشي‌ در كمك‌ به‌ گسترش‌ آتش‌ و دود به‌ ساير طبقات‌ نداشته‌ باشد، موارد زير مجاز مي‌ باشند

                الف‌ -  حداقل‌ ارتفاع‌ ديوارهاي‌ قابل‌ دسترس‌ افراد بجز سطوح‌ ورودي‌  5/2 متر باشد .

                ب‌  -  براي‌ ديواره‌هاي‌ سطوح‌ ورودي‌ چاه‌ در ارتفاع‌ بالاتر از 5/2 متري‌ تراز طبقه‌ ،ميتوان‌ بجاي‌ ديوار كامل‌ از ديوارهاي‌ مشبك‌ كه‌ ابعاد سوراخهاي‌ آن‌ نبايد )بطور افقي‌ يا عمودي‌ ( از 75 ميليمتر بيشتر باشد،استفاده‌ نمود

 

درهاي‌ بازرسي‌ و درهاي‌ اضطراري‌ و دريچه‌ هاي‌ بازديد

 

5-2-2-1 طرح‌ و نصب‌ درهاي‌ اضطراري‌ و بازرسي‌ و دريچه‌ هاي‌ بازديد چاه‌ ،تنها بايد بمنظور تأمين‌ ايمني‌ استفاده‌ كنندگان‌ و خدمات‌رساني‌ باشد.

 

 5 - 2 - 2 - 1 – 1 درهاي‌ بازرسي‌ بايد داراي‌ حداقل‌ ارتفاع‌ 4/1 متر و حداقل‌ پهناي‌ 6/0 متر باشند.

درهاي اضطراري بايد حداقل ارتفاع 8/1 متر و حداقل پهناي 35/0 متر را دارا باشد.

دريچه‌ هاي‌ بازديد بايد داراي‌ حداكثر 5/0 متر و حداكثر پهناي‌ 5/0 متر باشند.

 

 5 - 2 - 2 - 1 – 2 در صورتي‌ كه‌ فاصله‌ بين‌ آستانة‌ درهاي‌ طبقات‌ متوالي‌ از 11 متر تجاوز كند ، درهاي‌ اضطراري‌ مياني‌ بايد به‌ گونه‌ اي‌ تعبيه‌ شوند كه‌ فاصلة‌ بين‌ آستانه‌ ها بيشتر از 11 متر نباشد .مگر آنكه‌ طبق‌ بند 8-12-4، كابينهاي‌ مجاوري‌ موجود باشند بطوريكه‌ هر كدام‌ از آنهاداراي‌ يك‌ درب‌ اضطراري‌ بوده‌ كه‌ براي‌ ديگري‌ قابل‌ استفاده‌ باشد، در اينصورت‌ اجراي‌ اين‌ بند ضروري‌ نمي‌ باشد.

 

 5 - 2 - 2 - 2   جهت‌ باز شدن‌ درهاي‌ بازرسي‌ و درهاي‌ اضطراري‌  و دريچه‌ هاي‌ بازديد نبايد به‌سمت‌ داخل‌ چاه‌ باشد .

 

 5 - 2 - 2 - 2 - 1  درها و دريچه‌ ها بايد به‌ قفل‌   كليددار مخصوصي‌ مجهز باشند كه‌ بتوانند بدون‌ كليد مجددا" بسته‌ و قفل‌ شوند. درهاي‌ بازرسي‌ و اضطراري‌ حتي‌ اگر قفل‌ باشند، بايد از داخل‌ چاه‌ بدون‌ كليد باز شوند.

 

 5 - 2 - 2 - 2 - 2  كاركرد آسانسور ،بطور خودكار فقط‌ در صورت‌ بسته‌ بودن‌ درها بايد امكان‌ پذير باشد ،بدين‌ منظور لوازم‌ ايمني‌ برقي‌ بكار برده‌ مي‌ شود .حركت‌ آسانسور با دريچة‌ باز در هنگام‌ بازرسي‌ بشرطي‌ مجاز است‌ كه‌ اين‌ عمل‌ با تحريك‌ مداوم‌ كليدي‌ همراه‌ باشد كه‌ تنها در صورت‌ باز بودن‌ در ،قابل‌ دسترس‌ باشد و موقتا" اتصال‌ ايمني‌ دريچه‌ را، پل‌ نمايد.

 

 5 - 2 - 2 – 3 درهاي‌ بازرسي‌ و اضطراري‌ و دريچه‌هاي‌ بازديد بايد فاقد هر گونه‌ روزنه‌ اي‌ بوده‌ و همانند درهاي‌ طبقات‌ داراي‌ مقاومت‌ مكانيكي‌ كافي‌ باشند .

 

تهوية‌ چاه‌

 چاه‌ بايد بطور مناسبي‌ تهويه‌ شود و اين‌ عمل‌ نبايد براي‌ تهوية‌ مكانهايي‌ ديگر، بغير از آسانسور استفاده‌ شود . بدين‌ منظور بايد در بالاي‌ چاه‌ دريچة‌ تهوية‌ باحداقل‌ مساحت‌ 1% مقطع‌ عرض‌ چاه‌ ،كه‌ يا مستقيم‌ و يا ازطريق‌ اطاقهاي‌ قرقره‌ و موتورخانه ‌ به‌ فضاي‌ بيروني‌ راه‌ يابد، تعبيه‌ شود.

 

 5 – 3 ديواره‌ ها، كف‌ و سقف‌ چاه‌ 

 سازة‌ چاه‌ آسانسور ،حداقل‌ بايد بتواند تحمل‌ نيروهايي‌ كه‌ بطور معمول‌ بدان‌ واردمي شوند را داشته‌ باشد . نظير نيروي‌ وارده‌ از سيستم‌ محركه‌ ، نيرويي‌ كه‌ توسط‌ ريلهاي‌ راهنما در هنگام‌ عمل‌ سيستم‌ ترمز ايمني‌ بدان‌ وارد مي‌ گردد،نيرويي‌ كه‌ بدليل‌ توزيع‌ غيريكنواخت‌ بار در كف‌ كابين‌ بوجود مي‌ آيد ، نيرويي‌ كه‌ در اثر عملكرد ضربه‌ گيرها و همچنين‌ عملكرد فلكة‌ ضدپيچش‌  و انحراف‌ طناب‌  و يا زنجير جبراني‌ ‌ واقع‌ در ته‌ چاهك‌ توليد ميشوند. براي‌ ارزيابي‌ نيروها در حين‌ عمل‌ ترمز ايمني‌ يا ضربه‌ گير.

 ديواره‌ ها ،كف‌ و سقف‌ چاه‌ بايد داراي‌ شرايط‌ زير باشند :

                الف‌ -  از مواد نسوز و با دوامي‌ ساخته‌ شوند كه‌ عامل‌ ايجاد گرد و غبار نباشند.

                ب‌  -  داراي‌ پايداري‌ مكانيكي‌ كافي‌ باشند .

 در آسانسورهاي‌ با كابين‌ بدون‌ درب‌ ،ديوار سمت‌ وروديهاي‌ كابين‌ بايد داراي‌ مقاومت‌ مكانيكي‌ كافي‌ باشند بطوريكه‌ وقتي‌ نيرويي‌ معادل‌  300 نيوتون‌ در  5 سانتيمترمربع‌ بطور قائم‌ در هر نقطه‌ اعمال‌ شود :

                الف‌ -  بدون‌ ايجاد تغيير شكلي‌ دائمي‌ مقاومت‌ كنند.

                 ب‌  -  تغيير شكل‌ ارتجاعي‌ بيش‌ از 10 ميلي متر بوجود نيايد

  سازة‌ ديواره‌هاي‌ چاهها و درهاي‌ طبقات‌ و ديواره‌ هاي‌ سمت‌ ورودي‌ كابين‌   

 

 5 - 4 - 1    مقررات‌ زير بايد در سرتاسر چاه‌ رعايت‌ شوند.اين‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ درهاي‌ طبقات‌ ، ديواره‌ هاي‌ چاه‌ و يا بخشي‌ از ديواره‌ هاي‌ چاه‌ كه‌ درب ورودي‌ كابين‌ در آن‌ قرار گرفته‌ ،مي‌ شود.

 5 - 4 - 2    كل‌ مجموعة‌ درهاي‌ طبقات‌ و ديواره‌ هايا بخشي‌ از ديواره‌ ها كه‌ در سمت‌ ورودي‌ كابين‌ قرار مي‌ گيرند بجز ناحيه‌ اي‌ كه‌ درب‌ عمل‌ ميكند ،بايد بدون‌ روزنه ‌ باشند.

 

 5 - 4 - 3    ويژة‌ آسانسورهاي‌ با كابين‌ داراي‌ درب‌

 

 5 - 4 - 3 - 1   ديواره‌ چاه‌ با فاصلة‌ عمودي‌ بيش‌ از نصف‌ ناحيه‌ باز شو قفل‌ بعلاوة‌ 50 ميلي‌متر زير آستانة‌درب طبقه‌ ،بايد داراي‌ شرايط‌ زير باشد .

                الف‌ -  يا ديوارة‌ داخلي‌ چاه‌ بين‌ دو درب‌ متوالي‌ ،همسطح‌ چهار چوب‌ باشد و يا

                 ب‌  -  پخي‌ ملايم‌ و هموار و سخت‌ با زاويه‌ شيب‌ حداقل‌ 60 درجه‌ نسبت‌ به‌ افق‌ بكار برده‌ شود.

                 پ‌  -  در هر دو صورت‌ فوق‌ با شرايط‌ بند 5-4-4-الف‌ و 5-4-4-ب‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد .

 

 5 - 4 - 3 - 2   براي‌ جلوگيري‌ از سقوط‌ و يا ورود افراد به‌ فضاي‌ بين‌ كابين‌ و ديوارة‌ چاه‌ ، در هنگام‌ كاركرد عادي‌ ،فواصل‌ افقي‌ بين‌ ديواره‌ سمت‌ ورودي‌ چاه‌ )در قسمتهايي‌ كه‌ در بند قبل‌ ذكرنگرديده‌ ( و نزديكترين‌ قسمتهاي‌ كابين‌ به‌ آن‌ )نظير درگاه‌ و يا چهارچوب‌ ورودي‌ يا درب‌ كابين‌ (نبايد از 15/0 متر بيشتر گردد.)بويژه‌ در مورد درهاي‌ تلسكوپي‌، اندازة‌ 15/0 متر بايد كنترل‌ شود(

 

 5 - 4 - 3 - 2 - 1 در موارد زير فاصلة‌افقي‌ حداكثر تا   2/0 متر نيز ميتواند مجاز نيز مي‌ باشد :

                الف‌ -  در صورتي‌ كه‌ ارتفاع‌ اين‌ فاصله‌ از  5/0 متر بيشتر نشود.

                 ب‌  -  در مورد آسانسورهاي‌ مخصوص‌ بار و مسافر و يا آسانسورهاي‌ خودروبر ساختمانهاي‌ خصوصي‌ با درهاي‌ كشويي‌ عمودي‌ .

 

 5 - 4 - 3 - 2 - 2 در صورتيكه‌ درب كابين‌ داراي‌ قفل‌ مكانيكي‌ باشد كه‌ تنها در منطقة‌ باز شو طبقات‌ بتواند باز شود، آنگاه‌ رعايت‌ شرايط‌ بند 5-4-3-2 الزامي‌ نمي‌ باشد .

 حركت‌ آسانسور بطور خودكار بايد منوط‌ به‌ قفل‌ بودن‌ در كابين‌ باشد ، مگر در مواردي‌ كه‌ در بند 7-7-2-2 ذكر گرديد. اين‌ قفل‌ شدن‌ بايد توسط‌ يك‌ وسيلة‌ايمني‌ برقي‌ ،كه‌ با بند 14-1-2 مطابقت‌ داشته‌ باشد ، براي‌ سيستم‌ اثبات‌ شود .

 

 5 - 4 - 4 ويژة‌آسانسورهاي‌ با كابين‌ بدون‌ درب‌  :

 الف‌ -  مجموعه‌ اي‌ كه‌ در بند 5-4-2 توصيف‌ گرديده‌ بايد از سطحي‌ عمودي‌ و يكپارچه‌ ،   متشكل‌ از موادي‌ سخت‌ و هموار، ساخته‌ شده‌ باشد. پوشش‌ سطوح‌ ديوار بايد از موادي‌ مانند صفحات‌ فلزي‌ ،پوشش‌ هاي‌ با سطح‌ سخت‌ يا مواد ديگري‌ كه‌ در برابر اصطكاك‌ خصوصيات‌ يكساني‌ داشته‌ باشند، تشكيل‌ گردد. استفاده‌ از سطوح‌ گچي‌ و ديواره‌هاي‌ شيشه‌ اي‌ مجاز نمي‌ باشد. همچنين‌ اين‌ مجموعه‌ بايد از هر دو طرف‌ حداقل‌ بميزان‌ 25 ميليمتر بيش‌ از پهناي‌ كامل‌ ورودي‌ كابين‌ امتداد يابد .

                ب‌  -  هر گونه‌ بر آمدگي‌ بايد كمتر از 5 ميليمتر بوده‌ و برآمدگيهاي‌ بيش‌ از 2 ميليمتر بايد حد اقل‌ به‌ ميزان‌ 75 درجه‌ نسبت‌ به‌ افق‌  پخ‌ شده‌ باشند  .

               پ‌  -  در صورت‌ وجود تورفتگي‌ هايي‌ بعنوان‌ دستگيره‌ در درهاي‌ طبقات‌ اين‌ فرورفتگي‌ ها از سمت‌ چاه‌ بايد داراي‌ حداقل‌ ،عمق‌ 30 ميليمتر و پهناي‌ 40 ميليمتر باشند .لبه‌ هاي‌ اين‌ فرو رفتگي‌ در بالا و پايين‌  بايد داراي‌ شيبي‌ حداقل‌ 60 درجه‌ و ترجيحا" 75 درجه‌ نسبت‌ به‌ افق‌ باشند.ترتيب‌ قرارگيري‌ ميله‌ ها و دستگيره‌ ها بايد بگونه‌ اي‌ باشد تا احتمال‌ گرفتار شدن‌ را كاهش‌ داده‌ و يا از گير كردن‌ انگشتان‌ در پشت‌ آنها و يا بريدن‌ آنها جلوگيري‌ شود.

 

حفاظت‌ از هر نوع‌ فضاي‌ خالي‌ مستقر در زير كابين‌ و وزنة‌ تعادل‌

 

 5 - 5 - 1 ترجيحا" در زير چاههاي‌ آسانسور نبايد فضايي‌ قابل‌ دسترس‌ افراد ،وجود داشته‌ باشد.

 

 5 - 5 - 2 چنانچه‌ فضاي‌ زير چاهك‌ آسانسور در دسترس‌ اشخاص‌ قرار داشته‌ باشد ،كف‌ چاهك‌ بايد تحمل‌ حداقل‌ نيروي‌ را داشته‌ باشد ، همچنين‌ يكي‌ از دو شرط‌ زير را داشته‌ باشد.

                الف‌ -  يا ستوني‌ صلب‌ و محكم‌ از زير ضربه‌ گير وزنة‌ تعادل‌، به‌ زمين‌ محكم‌ وصل‌ شود و يا

                ب‌  -  وزنة‌ تعادل‌ به‌ پاراشوت‌ )ترمز ايمني‌ (مجهز باشد .  

 

 5 – 6 چاهي‌ كه‌ داراي‌ كابين‌ و وزنة‌ تعادل‌ متعلق‌ به‌ چندين‌ آسانسور يا آسانسور خدماتي‌ باشد .

 

 5 - 6 - 1 در قسمت‌ پايين‌ چاه‌، بين‌ بخشهاي‌ متحرك‌ كابين‌ يا وزنه‌ تعادل‌ آسانسورهاي‌  مجاوربايد ديوارة‌ جداكننده‌اي‌ تعبيه‌ گردد، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ از پايين‌ترين‌ نقطة‌ حركت‌ كابين‌ يا وزنة‌ تعادل‌ شروع‌ شده‌ و حداقل‌ تا 5/2 متر بالاتر از كف‌ چاهك‌ امتداد يابد.

 

 5 - 6 - 2 چنانچه‌ فاصلة‌ بين‌لبة‌ سقف‌ كابين‌ و قسمت‌ متحرك‌ )كابين‌ يا وزنة‌تعادل‌ (آسانسورها يا آسانسورهاي‌ خدماتي‌ مجاور هم‌ كمتر از 3/0 متر باشد ديوارة‌ جداساز مذكور در بند 5-6-1، بايد در سراسر ارتفاع‌ چاه‌ با پهناي‌ مؤثر امتداد يابد. اندازة‌ پهناي‌ مؤثر بايد حداقل‌ برابر پهناي‌ قسمت‌ متحرك‌ به‌ اضافه‌ 1/0 متر در هر طرف‌ باشد.

 

 5 - 7 فضاي‌ بالاسري‌ و چاهك‌

 5 - 7 - 1    فاصلة‌بالاسري‌ آسانسورها با سيستم‌ محركة‌ كششي‌ )به‌ يادآوري‌ 3 در توضيحات‌ بند 5 مراجعه‌ شود (

 5 - 7 - 1 - 1 -وقتي‌ وزنة‌ تعادل‌ روي‌ ضربه‌گير فشرده‌ شده‌ قرار دارد، چهار وضعيت‌ زير بايد بطور همزمان‌ فراهم‌ شوند :

              الف‌ -  طول‌ ريلهاي‌ راهنما كابين‌ بايد حركت‌ آن‌ را به‌ مقدار اضافي‌ حداقل‌ برابر با برحسب‌ متر ،را تامين‌ نمايد .

              ب - فاصلة‌ عمودي‌ آزاد بين‌ بالاترين‌ نقطه‌ از سطح‌ سقف‌ كابين‌ كه‌ ابعاد آن‌ مطابق‌  با بند 8-13-1 )ب‌( ميباشد )بجز مناطق‌ مربوط‌ به‌ بند 5-7-1-1 )پ‌(( و پايين‌ترين‌ نقطه‌ سقف‌ چاه‌ )شامل‌ تيركها و اجزاي‌ مستقر در زير سقف‌ چاه‌( بايد حداقل‌ معادل‌ با بر حسب‌ متر باشد.

               پ‌ - فاصلة‌ خالي‌ پايين‌ ترين‌ نقطة‌ سقف‌ چاه‌ بر حسب‌ متر و :

1- بالاترين‌ تجهيزات‌ نصب‌ شده‌ در روي‌ سقف‌ كابين‌ بجز آنهايي‌ كه‌ در رديف‌ 2 ذكر گرديده‌ ،بايد  حداقل‌ بر حسب‌ متر باشد .

2- بالاترين‌ قسمت‌ كفشكهاي‌ راهنما يا كفشكهاي‌ غلطكي‌ مربوط‌ به‌ طنابهاي‌ فولادي‌، و يا در صورت‌ وجود درهاي‌ كشويي‌ عمودي‌، بخش‌ فوقاني‌ آنها بايد حداقل‌ برابر   بر حسب‌ متر،باشد.

 

               ت‌  -  در بالاي‌ سقف‌ كابين‌ بايد فضاي‌ كافي‌ براي‌ جا دادن‌ مكعبي‌ يه‌ ابعاد حداقل‌  m 8/ .  × m  6/ .  × m 5/0   از يكي‌ از وجوه‌، موجود باشد. براي‌ آسانسورهاي‌ با سيستم‌ تعليق‌ مستقيم‌ )يك‌ به‌ يك‌( طنابهاي‌ فولادي‌ و متعلقات‌ آنها مي‌ توانند در اين‌ فضا قرار گيرند  به‌ شرط‌ آنكه‌ خط‌ مركزي‌ طنابهاي‌ فولادي‌ از فاصلة‌ 15/0متري‌ سطوح‌عمودي‌مكعب‌تجاوزنكند.

 

 5 - 7 - 1 - 2   هنگامي‌ كه‌ كابين‌ روي‌ ضربه‌گيرهاي‌ كاملا فشرده‌ شده‌ قراردارد، طول‌ ريلهاي‌ وزنة‌ تعادل‌ ميبايست‌ حداقل‌ طول‌ حركت‌  برحسب‌ متر را نيز  تأمين‌ نمايد.

 

 5 - 7 - 1 - 3   هنگامي‌ كه‌ كاهش‌  سرعت‌ آسانسور طبق‌ بند 12-8 تحت‌ كنترل‌ باشد ، عدد 035/0 مذكور در بندهاي‌ 5-7-1-1 و 5-7-1-2 را ميتوان‌ در دو حالت‌ زير كاهش‌ داد :

                الف‌ -  به‌ 2/1    براي‌ آسانسورهاي‌ با سرعت‌ اسمي‌ كمتر از  4 متربرثانيه‌

                ب‌  -  به‌ 3/1  براي‌ آسانسورهاي‌ باسرعت‌ اسمي‌ بيش‌ از  4 متربر ثانيه‌

 درهيچ‌ حالتي‌ طول‌ محاسبه‌ شده‌ نبايد از 25/0 متر كمتر شود .

 

 5 - 7 - 1 - 4   در آسانسورهايي‌ كه‌ زنجير طناب جبران‌ ، مجهز به‌ مكانيزم‌ ضد پيچش‌ ميباشد ،مقدار را  ميتوان‌ با اندازة‌ جابجايي‌ احتمالي‌ فلكة‌ ضد پيچش‌ ، به‌ اضافة‌ طول‌ حركت‌ كابين‌ )طول‌ مسير ( جايگزين‌ نمود، بشرطي‌ كه‌اين‌ مقدار از 2/0 متر كمتر نشود .

 

 5 - 7 - 2    فاصله‌ هوايي‌ بالاسري‌ براي‌ آسانسورهاي‌ بارانش‌ مثبت‌ )وينچي (

 

 5 - 7 - 2 - 2        وقتي‌ ضربه‌ گيرهاي‌ بالايي‌  توسط‌ كابين‌ كاملاً فشرده‌ مي‌ شوند ،شرايط‌ زير بايد بطور همزمان‌ تأمين‌ گردد:

               الف‌ -   فاصلة‌ آزاد عمودي‌ بين‌ سطوح‌ بالاترين‌ محل‌ روي‌ سقف‌ كابين‌ و پايين‌ترين‌  سطح‌ )شامل‌ تيركها و اجزاء مستقر در زير سقف‌ چاه‌ و همراستاي‌ كابين‌ ( بايد حداقل‌  1/0 متر باشد .

                ب‌   -   فضاي‌ خالي‌ بين‌ پايين‌ترين‌ سطح‌ از سقف‌ چاه‌ و :

1-بالاترين‌ قسمت‌ تجهيزات‌ نصب‌ شده‌ بر روي‌ سقف‌ كابين‌ بجز موارد اشاره‌ شده‌ در  رديف‌  2 زير، بايد حداقل‌ 3/0 متر باشد .

2-بالاترين‌ قسمت‌ كفشكهاي‌ راهنما )لغزشي‌ يا غلطكي‌ ( و متعلقات‌ طناب‌ فولادي‌ و يا برآمدگي‌ها و يا قسمتهايي‌ از درهاي‌ كشويي‌ عمودي‌ )گيوتيني‌ (در صورت‌ وجود ، بايد حداقل‌ 1/0 متر باشد .

                پ - در بالاي‌ سقف‌ كابين‌ بايد فضاي‌ كافي‌ براي‌  جادادن‌ مكعبي‌ به‌ ابعاد حداقل‌  m 8/ .  × m  6/ .  × m 5/0  از يكي‌ از وجوه‌، موجود باشد. براي‌ آسانسورهاي‌ با سيستم‌ تعليق‌ مستقيم‌ )يك‌ به‌ يك‌ ( طنابهاي‌ فولادي‌ و متعلقات‌ آنها ميتوانند در اين‌ فضا قرار گيرند به‌ شرطي‌ كه‌ خط‌ مركزي‌ طناب‌ هاي‌ فولادي‌ از فاصلة‌ 15/0 متري‌ سطوح‌ عمودي‌ مكعب‌ تجاوز نكند .

 

 5 - 7 - 2 - 3   در صورتي‌ كه‌ كابين‌ روي‌ ضربه‌گيرهاي‌ كاملا فشرده‌ قرار گرفته‌ ،در صورت‌ وجود وزنة‌ تعادل‌ طول‌ ريل‌ آن‌ بايد حركتي‌ به‌ اندازة‌ 3/0 متر را نيز تأمين‌ نمايد .

3- چاهك‌ 

 

 5 - 7 - 3 - 1   چاهك‌ پايين‌ ترين‌ قسمت‌ چاه‌ است‌ كه‌ كف‌ آن‌ بايد صاف‌ و تقريبأ تراز باشد ، به‌ استثناء نقاطي‌ كه‌ ضربه‌گيرهاو  پاية‌ريلها و وسايل‌ مكش‌ آب‌ نصب‌ شده‌اند .

 

 5 - 7 - 3 - 2   اگر دري‌ بجز درب‌ طبقات‌ ، براي‌ دسترسي‌ به‌ چاهك‌ موجود باشد ، بايد با بند 5-5-2 مطابقت‌ نمايد. چنانچه‌ عمق‌ چاهك‌ از 5/2 متر تجاوز نمايد ، بشرط‌ آنكه‌ طرح‌ ساختمان‌ امكان‌ آنرا بدهد ،وجود چنين‌ دري‌ نيز بايد پيش‌بيني‌ گردد. اگر هيچ‌ نوع‌ دسترسي‌ به‌ چاهك‌ موجود نباشد بايد در درون‌ چاه‌وسيله‌ اي‌ دائمي‌ ) نردبان‌ يا پله‌ ( تعبيه‌  گردد تا از پايين‌ترين‌ طبقة‌ در دسترس‌ ،رفتن‌ به‌ كف‌ چاهك‌ با ايمني‌ مقدور باشد . اين‌ وسيله‌ نبايد در مسير حركت‌ تجهيزات‌ آسانسور قرار گيرد .

 

 5 - 7 - 3 - 3   زماني‌ كه‌ كابين‌ روي‌ ضربه‌ گيرهاي‌ كاملا فشرده‌ قرار دارد، شرايط‌ زير بايد بطور همزمان‌ فراهم‌ باشد:

                 الف‌ -  بايد در چاهك‌ فضاي‌ كافي‌ حداقل‌ ، براي‌ قرارگيري‌ مكعبي‌ به‌ ابعاد  m 0/1* m 6/0* m 5/0 بر روي‌ يكي‌ از وجوهش‌، موجود باشد.

                  ب‌  -  فاصلة‌آزاد بين‌ كف‌ چاهك‌ و:

1-پايين‌ ترين‌ بخش‌ كابين‌ بجز آنها كه‌ در رديف‌ 2 در زير آمده‌ ،بايد حداقل‌ 5/0 متر باشد .

2-پايين‌ ترين‌ قسمت‌ كفشكهاي‌ راهنماي‌ ترمز ايمني‌ )غلطكي‌ يا لغزشي‌ (، يعني‌ زير در يا بخشهايي‌ از درهاي‌ كشويي‌ عمودي‌ بايد حداقل‌ 1/0 متر باشد .

 

 5 - 7 - 3 - 4   رعايت‌ موارد زير در چاهك‌ الزامي‌ است‌ :

                الف‌ -  كليدي‌ كه‌ با بازشدن‌ در چاهك‌ جهت‌ توقف‌ و نگهداشتن‌ آسانسور ،در دسترس‌ باشد، و از لحاظ‌ ايمني‌ حالت‌ روشن‌ و خاموش‌ كليد بايد مشخص‌ باشد.

               

كاربرد انحصاري‌ چاه‌ آسانسور

 فضاي‌ چاه‌ بايد منحصرا" براي‌ آسانسور باشد و نبايد حاوي‌ كابلها و ابزار و چيزهاي‌ ديگر باشد،مگر براي‌ خود آسانسور . اما چاه‌ ممكن‌ است‌ داراي‌ سيستم‌ گرمايش‌ خاص‌ خود باشد ، اين‌ گرمايش‌ نبايد بطور مستقيم‌ از آب‌ داغ‌ و بخار تأمين‌شود. همچنين‌ هر گونه‌ ابزار كنترل‌  و تعديل‌ بايد بيرون‌ از چاه‌ قرار گيرد .

 

 5 - 9 روشنايي‌  چاه‌ :

 چاه‌ بايد به‌ روشنايي‌ دائمي‌ الكتريكي‌ مجهز باشد بطوريكه‌ در اثناء تعميرات‌ يا سرويس‌  ، حتي‌ زمانيكه‌ همه‌ درها بسته‌اند روشن‌ باشد . اين‌ روشنايي‌ بايد توسط‌ يك‌ لامپ‌ در حداكثر 5/0 متري‌ از بالاترين‌  و پايين‌ ترين‌ نقاط‌ چاه‌ و در ميان‌ چاه‌ نيز در هر حداكثر 7 متري‌ يك‌ لامپ‌ ، به‌ شرط‌ آنكه‌ اين‌ تعداد لامپ‌ روشنايي‌ كافي‌ ايجاد نمايند ، تأمين‌ گردد. اگر حالت‌ خاص‌ بند 5-2-1 برقرار باشد و اگر وجود روشنايي‌ الكتريكي‌ در مجاور چاه‌ ، روشنايي‌ كافي‌ در آن‌ بوجود آورد، تمهيدات‌ فوق‌ ضرورتي‌ نمي‌يابند.

 

 

 


لطفا صبر کنید