آساتل

جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه‌های زیاد رعایت نکات ذیل از اهمیت زیادی برخوردار می‌‌باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده توجه نمایند از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

مرحله 1) آماده‌سازی کف چاله آسانسور:

الف: جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف‌سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله حداقل 190 cmباشد.

ب: در زمان بتون ریزی کف چاله با عنایت به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل 10 cm بتون و 30 cm  آماتوربندی و بتون ریزی می‌شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از 150 آماتوربندی و بتونریزی شود و ارتفاع نیز باقیمانده نباید کمتر از 150 cm شود.

ج: جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه‌های اجرای آماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش‌بینی می‌شود.

نکته مهم: در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است.

جهت چاه ارت (Earth) تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی و وصل کردن سیم مربوطه،  می‌توان از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده‌است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل 8/3 متر ایجاد کرد تا به  رطوبت زمینی رسید. سپس مواد ذیل را طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روی آن را می‌پوشانیم.

          1- نمک 33/0

          2- زغال 33/0

          3- پتاسیم 33/0

          4- سیم مسی بدون روکشی به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال

          5- میله مسی و صفحه مسی (دربازار به صورت یک مجموعه وجود دارد)

مرحله 2) تهیه نقشه:

چنانچه ساختمان در حال احداث می‌باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه‌های زیر لازم است

          1- پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ - زیرزمین - همکف و طبقات در محل نصب آسانسور

          2- مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه‌های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه

          3- پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تاسیسات و تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود.

مرحله 3) بتون ریزی کف چاهک:

همانطوریکه در مرحله 1 اشاره شده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز (در مرحله 2) با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد.

          1- بتون مگر 10 cm

          2- بتون آرمه کف و آماتوربندی 30 cm

مرحله 4) عملیات آهن کشی (سازه فلزی) چاهک آسانسور:

آهن کشی عبارت است از سازه فلزی در داخل چاهش آسانسور جهت استقرار براکت‌های مورد نیاز ریل‌های کابین و ریل‌های وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور به شرح زیر می‌باشد:

          1- تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک

          2- تهیه لیست آهن آلات مورد نیاز

          3- نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی

          4- انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان

          5- اجرای ضد زنگ آهن آلات پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی

مرحله 5) دیوارکشی اطراف چاهک (در صورتیکه قبل از آهن کشی انجام نشده باشد)

الف: سه طرف چاهک (سمت راست - روبه‌رو- سمت چپ) می‌بایستی بوسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد.

ممکن است دیوارکشی با یکی از روش‌های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:

          1- ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق‌های فلزی – یا پانل‌های گچی استفاده می‌شود

          2- رابتیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندودکاری روی آن

          3- آجر کشی

ب: انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان – یا خاک و گچ

توضیح:

اگر عملیات کلاف‌بندی آهن کشی در پشت ستون‌ها و در داخل دیوار قرار می‌گیرد، می‌بایستی در محل نصب براکت‌ها بر روی کلاف‌های افقی فضای خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب بعدی جلوگیری شود.

جهت اجرای مناسب مورد فوق براساس نقشه‌های درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور تهیه می‌شود امکان پذیر خواهد بود.

در این مرحله اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود.

مرحله 6) ایجاد موتورخانه:

          1- اطاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی فروشنده اجرا می‌گردد و رعایت ابعاد و اندازه‌های زیر الزامی است:

          2- ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیرسقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از 6 باشد.

          3- اطاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل 80 cm داشته باشد.

          4- اطاق موتورخانه باید دارای پنجره جهت تهویه باشد.

          5- نصب هواکش مناسب در موتورخانه حداقل با فن 250 CFM

          6- نصب قلاب فلزی در بالای در بالای چاهک آسانسور روی سقف موتورخانه مناسب برای حداقل 200 kg وزن

          7- فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد (بین 5 الی 40 درجه سانتیگراد)

          8- نصب کپسول آتش‌نشانی

          9- نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تایید شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه

        10- اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز

         11- چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه‌ایی (Trap door) به ابعاد حداقل 80*100 cm  در سقف موتورخانه (بالای فضای مقابل درب ورودی آسانسور در طبقه آخر) تعبیه گردد.

          12- چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه‌ایی (Trap door) به ابعاد حداقل 80*100 cm  در سقف موتورخانه (بالای فضای مقابل درب ورودی آسانسور در طبقه آخر) تعبیه گردد. زیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسورهای دوبله دریچه‌ای به ابعاد 600*500 برای هر آسانسور تعبیه گردد.

مرحله 7) دورچینی درب طبقات:

          1- اجرای دیوار چینی دور درب‌ها بوسیله آجر یا بلوک یا پوشش‌های فلزی

          2- پوشش به هرصورتیکه انجام می‌شود نبایستی از لبه داخلی درب‌ها در سمت چاهک تجاوز نماید و حداقل باید با لبه چارچوب درب‌ها همسطح باشد.

مرحله 8) اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز :

همانطوریکه در بند 9 و 8 مرحله 6 آمده‌است اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار می‌باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد:

          1- نصب کابل برق سه فاز از محل نصب کنتور تا موتورخانه آسانسور

          2- نصب سیم ارت

        3- چنانچه فاصله کنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه‌های استاندارد می‌باشد، باید محاسبه شده در سایز کابل تغییرات لحاظ گردد.

در فاصله‌های استاندارد از کابل 5*16 mm  برای آسانسورهای 8 و 12 نفره و از کابل 5*10 mm  آسانسورهای 4 و6 نفره استفاده می‌شود.

تجهیزات لازم که در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد:

          1- سه عدد فیوز A 25 برای آسانسورهای 4 و 6 نفره

          2- سه عدد فیوز A 50 برای آسانسورهای 8 و 13 نفره و باری

          3- کلید گردان A 63

          4- سه عدد چراغ سیگنال

          5- نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهک و فن موتورخانه

          6- تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن

مرحله 9) بتون ریزی سقف چاهک :

بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تایید به عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریل‌ها نسبت به اجرای قالب گذاری آماتوربندی و بتون ریزی اقدام گردد.

زمان لازم جهت استحکام بتون حدود 15 روز می‌باشد.

ضمنا مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهک آسانسور (نیروی دینامیکی) به شرح زیر می‌باشد:

          1- آسانسور 4 نفره حدود 3000 کیلوگرم

          2- آسانسور 6 نفره حدود 3200 کیلوگرم

          3- آسانسور 8 نفره حدود 3850 کیلوگرم

          4- آسنسور 15 نفره حدود 6200 کیلوگرم

در تمامی دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل  فضای درب‌های آسانسور نصب حفاظ ایمنی مقابل درب‌ها و فضاهایی که حالت پرتگاه دارند الزامی است و باید با نصب تابلوهای احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه‌ایی جلوگیری نمود.

 


لطفا صبر کنید