استاندارد آسانسور

آساتل - تلفن اضطراری آسانسور

 از زمانهـای گذشـته نیـاز انسـان بـه بلنـد کـردن و جابجـا کـردن اشـیاء سـنگین مطـرح و حائـز اهمیـت بـوده اسـت.

بدیـن منظـور هـم از نیـروی انسـانی و هـم نیـروی حیوانـی بـرای بلنـد کـردن و جابجائـی اشـیا سـنگین اســتفاده مــی شــد. آسانســور یکــی از ابتدائی تریــن ماشــینهای ســاخته دسـت بشـر اسـت کـه بـه کمـک ایـن مشـکل آمـد.

اولیـن چـرخ چاه هـا نمونـه ای از اولیـن بالابرهـا بـوده اسـت. عمـر بالابرهـا بـه بیـش از چنـد هزار ســال میرســد، گفتــه شــده کــه مصریــان باســتان نیــز بــه وســیله بالابرهـا در اهــرام حرکــت میکردنــد. ارشــمیدوس وســیله ای شــبیه بــه آسانســور اختـراع کـرد کـه قابلیـت حمـل یـک نفـر را بـرای ارتفاعات نـه چنـدان بلند داشـت. همچنیـن اسـتفاده از آسانسـورهای بـاری و مسـافری در صومعه هـا و اســتحکامات نظامــی بــه قــرون وســطی بــاز میگــردد. روش هــای اولیــه حمـل و نقـل عمـودی تـا ظهـور انقـلاب صنعتـی ادامـه داشـت، پـس از آن آسانســور حرکــت تکاملــی خــود را بــه صــورت مــداوم پیمــوده اســت. امــا پایه گــذار علمــی و طــراح آسانســور امــروزی دانشــمند و ریاضــیدان بــزرگ "اتــوود" اســت کــه توانســت توســط یــک قرقــره بــزرگ و یــک طنــاب، آسانســور بســازد و ســپس بــا ســاختن ماشــین اتــوود کــه عبــارت بــود از دو وزنــه کــه بــا یــک نــخ بــه یکدیگــر مربــوط می شــدند و روی قرقره هــا بــالا و پاییــن میرفتنــد ، طــرح ابتدایــی یــک آسانســور را ارائــه داد.

اتــوود نیــز بـرای ایمن سـازی ایـن آسانسـور اولیـه کارهایـی را انجـام داده بـود. اگـر هنـگام بـالا و پاییـن رفتـن، طنـاب پـاره میشـد، قسـمت انتهایـی طنـاب روی قرقـره قفـل میمانـد و ایـن کار باعـث میشـد تـا آسانسـور بـه رغـم سـقوط آزادی کـه از ارتفـاع بـه سـمت پاییــن داشــت ، بــه زمیــن برخــورد نکنــد و سوار شــونده آسانســور جــان ســالم بــه در ببـرد.

ابتـدا بیشـتر قطعـات و لـوازم ایـن وسـیله الکترو مکانیکـی، مکانیکـی و الکتریکـی بـود ولـی بـا پیشـرفت علـوم در حـوزه الکترونیـک و نیمـه هادیهـا و هـم چنیـن ورود حـوزه علـوم هـوش مصنوعـی بـه صنعـت، ایـن وسـیله نیـز تکامـل یافـت. در طراحـی آسانسـور علومـی چـون مکانیـک، بـرق و الکترونیـک، معمـاری و صنایـع مـورد اسـتفاده اســت. بنابرایــن یــک متخصــص قــادر نخواهــد بــود کــه آسانســور را بــه تنهایــی و بــا تکیـه بـر یکـی از شـاخه های علـوم طراحـی نمایـد.

بـا تولیـد فـولاد در سـال 1800 ، انقلابــی در ساخت و ســاز ایجــاد شــد. اســکلت بندی هــا و آســمان خراش هایــی بنــا شــد کـه اگـر آسانسـور نبـود ایـن برج هـا هـم قابـل اسـتفاده نبودنـد.


لطفا صبر کنید