چرایی نصب آیینه درون آسانسور

امروزه در تمامی شهرهای بزرگ، بناهای بلند و آسمان خراش هایی وجود دارند که بدون آسانسور، استفاده از آنها غیرممکن است. اما آیا تا کنون اندیشیده اید چرا درون تمامی آسانسورها آیینه وجود دارد ؟

نصب آینه در آسانسور دلیل روانی دارد.

مردم در آغاز دوران استفاده از آسانسور برای جابجایی بین طبقات، از کندی حرکت آن شکایت داشتند. متخصصان دریافتند که این مشکل از نگاه کردن آنها به دیوارهای آسانسور ناشی می شود که کاری بسیار خسته کننده است و باعث می شود گذر زمان کند به نظر برسد.

دو راه حل برای این مشکل وجود داشت:

- نخست، نوسازی آسانسور و افزایش سرعت آن
- دوم، منحرف کردن توجه مردم به چیز دیگری که حرکت آسانسور را در نظرشان سریع تر کند.

متخصصان با توجه به هزینه های سنگین نوسازی آسانسور به نصب آینه روی آوردند. امروزه در اغلب آسانسورها شما می توانید با نگاه کردن به آینه سرگرم شوید.

چرایی نصب آیینه درون آسانسور


لطفا صبر کنید