تست های عملکردی آسانسور بر اساس استاندارد ملی 1-6303 ( سطح 3 دوره بازرسی آسانسور )

بازرس بایستی نسبت به انجام آزمونهای اشاره شده در ذیل اقدام نماید و قبل از انجام آزمونها و به طور کلی رفتن روی سکوی موتورخانه، سیستم در حالت ریوزیون قرار گرفته شود.

آزمون عملکرد کلیدهای قارچی (کلید STOP )

کلید های برق اصلی روی کابین و کف چاهک و اتاق فلکه (در صورت وجود) بایستی به طریقی عمل نماید که با فشار دادن کلی،  برق آسانسور قطع گردد و با چرخاندن آن، به حالت وصل در آید.

هنگامیکه سرویس کار و یا بازرس روی کابین قرار می گیرد و یا داخل چاهک آسانسور میشود بایستی برای انجام کار، کلید قارچی را با فشردن دکمه آن قطع نماید( در این حالت چنانچه فرمانی به آسانسور داده شود نبایستی هیچ عکس العملی از آسانسور صادر گردد) و در هنگام خروج با چرخاندن دکمه آن دوباره به حالت اول (وصل جریان) برگردد.

آزمون عملکرد میکروسوئیچ های گاورنر، فلکه کشش و پاراشوت:

میکروسوئیچ گاورنر و فلکه کششی ته چاه و پاراشوت کابین به طریقی عمل می نماید که در زمان قطع آن هیچ فرمانی در آسانسور انجام نمی گردد.

برای تست این امر بشرح زیر عمل می کنیم :

الف- فلکه کششی ته چاه با آزاد نمودن طناب فولادی و شل کردن آن،تحت نیروی وزنه به آرامی به پایین می آید. در این حالت میکروسوئیچ در حالت قطع قرار گرفته و فرمانی صادر نمی شود.

ب- میکروسوئیچ پاراشوت و گاورنر نیز بایستی پس از قطع آنها فرمانی صادر نکند که هم به صورت دستی و هم پس از تست پاراشوت می تواند بررسی شود.

ضربه گیرهای هیدرولیکی بایستی مجهز به میکروسیچ باشند که در صورت وجود عملکرد آنها به صورت دستی تست می شود.

تست حالت تعادل در آسانسور(بالانس) :

این تست در حالت ریویزیون انجام می گیرد، بدین صورت که نصف ظرفیت نامی بار در داخل کابین قرار گرفته و کابین و وزنه تعادل در حالت قیچی) روبروی هم( قرار می گیرند ، در این حالت بازرس با آزاد نمودن ترمز اصلی و حرکت فلایول و حرکت به سمت بالا و پایین صحت بالانس کابین و قاب وزنه را بررسی می کند.

در آسانسورهای گیرلس و موتورهایی که فاقد فلایویل می باشد، تست به وسیله آمپرگیری انجام می گیرد، بدین صورتکه یک بار فرمان به سمت بالا و یک بار به سمت پایین داده می شود که در هر دو حالت آمپر متر بایستی آمپراژ یکسان را نشان دهد

کلید های حد نهایی( حد بالا و پایین ):

در نزدیکترین محل به بالاترین و پایین ترین طبقات انتهایی ، کلیدهای الکتریکی به عنوان کلیدهای حد نهایی فراهم هستند. این کلیدها قبل از برخورد کابین )یا وزنه تعادل( به ضربه گیر باید عمل نمایند.

روش تست حد بالا:

کابین در بالاترین ایستگاه قرار گرفته و سپس سیستم در حالت ریوزیون قرار می گیرد. در این حالت فلایویل به آرامی بوسیله دست به سمت بالا چرخانده شده و قطع کلید حد بالا از تابلو فرمان روئت می شود.

روش تست حد پائین نیز به همین ترتیب می باشد با این تفاوت که کابین در پایین ترین توقف قرار می گیرد.

نکته : در استاندارد به مقدار فاصله مجاز جهت قطع شدن کلید های مذکور اشاره ای نشده است..

تست ترمز اصلی:

کابین درطبقات فوقانی قرار گرفته و 25 % بیش از ظرفیت کابین بار در داخل کابین قرار می گیرد. در این حالت فرمان حرکت به سمت پایین با سرعت نامی داده شده و کلید صفر و یک قطع می شود، در این حالت کابین بایستی پس از یک لغزش نسبی معقول و قابل قبول متوقف شود

 تست تراکشن:

زمانی که وزنه تعادل روی ضربه گیر ها قرار دارد و هم زمان موتور آسانسور درجهت حرکت به بالا می باشد، کابین نباید به طرف بالا حرکت نماید.

آزمون کنترل فاز:

کنترل فاز با نظارت بر نحوه اتصال فازهای ورودی و صحت توالی فازها انجام می گیرد.

تست عملکرد کنترل فاز:

الف- جابجا نمودن فازهای ورودی : فازهای ورودی موتورجابجا شده و فرمان حرکت داده می شود. در این حالت بایستی یا موتور عکس العمل نشان داده و نمایشگر روی برد اصلی خطای نمایش می دهد و فرمانی صادر نمی شود و یا پس از یک محدوده زمانی ( مثلا 10 ثانیه) فرمان لغو گردد. پس از اطمینان از صحت نتیجه آزمون، فازهای ورودی دروضعیت اولیه قرار داده می شود.

ب- تست دو فاز شدن( قطع یکی از فازها) :

یکی از فازها قطع شده و فرمان حرکت داده می شود در این حالت موتور عکس العمل نشان داده و نمایشگر روی برد اصلی نمایش خطا میدهد و فرمانی صادر نمی شود. پس از اطمینان از صحت نتیجه تست، فازهای ورودی در وضعیت اولیه قرار داده میشود. در مورد تابلو های دارای درایو، احتیاج به وجود قطعه مجزایی به نام کنترل فاز در تابلو فرمان نمی باشد . ولی در عین حال، عملکرد سیستم در قبال جابجایی فاز و یا قطع یکی از فازها یکسان بوده و نبایدعکس العمل خطرناک و دور از انتظاری مشاهده شود.

آزمون کنترل دما:

سیم مذکور( کنترل دمای موتور) از تابلو کنترل جدا شده و فرمان احضار داده می شود، در این حالت کابین بایستی یا در اولین تراز طبقه متوقف شود و یا نمایشگر روی برد اصلی تابلو فرمان خطای مذکور را نشان دهد.

آزمون وسیله زمانی در آسانسورهای دو سرعته یا دارای درایو با سیستم باز:

روش اول: سیم های دور تند( 2 رشته) موتور را باز نموده و با زدن شستی فرمان حرکت نرمال صادر می شود. پس از طی زمان 45 ثانیه ویا کل زمان حرکت به اضافه 10 ثانیه (هر کدام کمتر باشد) زیر بار ماندن موتور در این وضعیت،سیستم عکس العمل نشان داده و خطا روی برد اصلی نمایش داده می شود.در هر حالت زمان مذکور نباید از 20 ثانیه کمتر باشد.

روش دوم: می توان با مراجعه به منوی تابلو فرمان، از قسمت تراول تایم، زمان بدست آمده را با زمان پیش فرض ثبت شده در منوی سیستم مطابقت داد.

روش تست آسانسورهای درایو دار با سیستم بسته:

به دلیل وجود اینکودر، تست ، close درآسانسورهای دارای درایو با سیستم وسیله زمانی تامین می باشد . در این حالت بایستی به منوی تابلو فرمان مراجعه شده و زمان بدست آمده با زمان پیش فرض در قسمت تراول تایم مطابقت داده شود.

تست کنتاکتور :

شامل موارد ذیل می باشد:

      وصل دستی یکی از کنتاکتورها
      فرمال حرکت در حالت اتصال (درحالت نرمال)
      اعلان خطای برد تابلو فرمان

جدا بودن سیم اتصال به زمین (ارت) وسیم نول :

شامل موارد ذیل می باشد:

      قطع کلید سه فاز ساختمان
      اندازه گیری اهم بین نول و ارت که نباید صفر باشد

اتصال بدنه یا زمین شدن مدار ایمنی :

شامل موارد ذیل می باشد:

      قطع کلید صفر و یک
      اتصال کوتاه شین ارت تابلو به انتهای مدار ایمنی
      وصل کلید صفر و یک
      فرماندهی به یک طبقه
      قطع شدن فیوز سری ایمنی و یا اعلان خطای تابلو

 تست سیستم نجات اضطراری خودکار (یو پی اس) ( در صورت وجود):

هنگام عملکرد وسیله نجات اظطراری، نباید هیچ یک از قسمت های مدار سری ایمنی (شامل قفل و کنتاکت درها، کلیدهای توقف دستی ، وسایل ایمنی برقی) از مدار خارج شود. همچنین وسیله نجات اضطراری نباید در حالت روزیون عمل نماید.

آزمون ترمز ایمنی (پاراشوت):

الف) مراحل تست ترمز ایمنی تدریجی(کابین):

ابتدا کابین در بالاترین توقف قرار می گیرد. بوسیله وزنه و یا کیسه های سیمان و یا گچ به میزان 125 % ظرفیت کابین، بار در داخل کابین بارگذاری می گردد. مدار مربوط به میکروسویچ گاورنر ، ترمز ایمنی و فلکه کشش در حالت پل قرار گرفته وکابین با سرعت رویزیون به سمت پایین حرکت داده شود و در این وضعیت گاورنر به صورت دستی تحریک میشود . در این حالت دسته پاراشوت بوسیله طناب فولادی خود کشیده شده و کابین بوسیله فک های ترمز ایمنی روی ریل متوقف می گردد و فلکه اصلی موتور هرز می گردد. پس از اطمینان از انجام صحیح ترمز ایمنی،کابین با حرکت روزیون به سمت بالا کشیده شده تا قفل ترمز ایمنی آزاد شود.

ب) مراحل تست ترمز ایمنی آنی(کابین) :

ابتدا کابین در بالاترین طبقه قرار میگیرد. بوسیله وزنه و یا کیسه های سیمان ویا گچ به میزان 100 % ظرفیت کابین، بار در داخل کابین بارگذاری می گردد. مدار مربوط به میکروسویچ گاورنر ، ترمز ایمنی و فلکه کشش در حالتپل قرارگرفته و کابین با سرعت نامی به سمت پایین حرکت داده شده و گاورنر به صورت دستی تحریک می شود . کابین در حال حرکت به سمت پایین می باشد، در این لحظه گاورنر به صورت مکانیکی عمل کرده و دسته پاراشوت را بوسیله طناب فولادی خود می کشد و در این حالت کابین بوسیله فک های ترمز ایمنی به ریل متوقف می گردد و فلکه اصلی موتور هرز م یگردد. پس از اطمینان از انجام صحیح ترمز ایمنی، کابین با فرمان در حالت روزیون به سمت بالا کشیده شده تا قفل ترمز ایمنی آزاد شود.

ت) مراحل تست ترمز ایمنی وزنه تعادل:

ابتدا کابین خالی در پایین ترین توقف قرار می گیرد تا وزنه تعادل در بالاترین توقف باشد. سیم بکسل گاورنر(قاب وزنه) در شیار تست قرار داده می شود. مدار مربوط به میکروسویچ گاورنر وزنه تعادل، ترمز ایمنی وزنه تعادل و فلکه کشش وزنه تعادل در حالت پل قرار می گیرد. پس از قرار دادن آسانسور در وضعیت نرمال ، فرمان حرکت کابین به سمت بالا داده می شود. در این صورت ، وزنه تعادل با سرعت نامی به سمت پایین حرکت می کند. کابین به سمت بالا و وزنه تعادل به سمت پایین در حال حرکت می باشد، در این لحظه گاورنر به صورت مکانیکی عمل کرده و دسته پاراشوت را بوسیله طناب فولادی خود می کشد و در این حالت وزنه تعادل بوسیله فکهای ترمز ایمنی به ریل متوقف می گردد. پس از اطمینان از انجام صحیح ترمز ایمنی، کابین درحالت ریوزیون به سمت پایین حرکت داده می شودتا وزنه تعادل به سمت بالا حرکت کرده و فکهای ترمز ایمنی آن آزاد گردد.

الزامات بعد از تست ترمز ایمنی:

شامل موارد ذیل می باشد:

      میکروسویچ های سه گانه بایستی عمل نماید.
      شیب کف کابین نباید بیش از 5% از حالت عادی تغییر پیدا کند.
      طناب گاورنر و متعلقات آن بایستی در محل خود بدون نقص باقی بماند.
      فک های ترمز ایمنی کابین و وزنه تعادل فقط در جهت حرکت به سمت بالا آزاد شوند.

 


لطفا صبر کنید